KVALITÉ, MILJÖ & PERSONAL, MÅL & POLICYS
 

Våra effektivitetssträvanden i en allt tuffare konkurrens medför att vi behöver en tydlig kvalitetsstyrning. För att framgångsrikt leda och driva företag är det idag nödvändigt att det styrs på ett systematiskt sätt.
Framgång kan vara ett resultat av att införa ett ledningssystem som är utformat för att ständigt förbättra verksamheten. Dagens kvalitetssystem har bland annat en tydlig fokusering på kunden, miljö, ledarskap, engagemang, relation till leverantörer och ständig förbättring.

 
 
  ALLMÄNT  
 

Kvalitetssystemet för NDC Hus Hem & Trädgård AB upprättats för att säkerhetställa att kundernas kvalitetskrav uppfylls.

I kvalitetssystemet, som även fungerar som en kvalitetsmanual, anges de processer och rutiner som ska gälla för samtliga större projekt som företaget genomför. Kvalitetssystemet utarbetas utifrån kraven i EN ISO 9001 :2008


 
KVALITETSPOLICY

NDC ska vara ett företag som karaktäriseras av gedigen yrkesskicklighet och god kvalitet. Vi ska leverera objekt som beställaren minst förväntar sig med rätt kvalitet, i rätt tid och till ett rätt pris.

Vårt goda rykte ska bevaras genom att vi:

- Minst uppfyller kundens krav i kontraktshandlingarna,
- Utför egenkontroll och har korta raka beslutsvägar,
- Har god och nära kontakt med kunden,
- Spetsutbildar vår personal ständigt,
- Hålla utlovade färdigställandetider.


VÅR MILJÖPOLICY & LEDNINGSSYSTEM

NDC är ett bygg- & serviceföretag som är verksam i Västra Götaland. Inom den verksamhet som vi bedriver har vi ett ansvar för vår gemensamma miljö och ska vidta åtgärder för att minimera påfrestningarna på miljön.

Alla våra medarbetare ska aktivt verka för att vi utsätter miljön för så små påfrestningar som möjligt.
Chefer har ett särskilt ansvar och ska planera och leda arbetet så att miljösystemets intentioner efterlevs och att miljömålen uppnås.

Vårt miljöledningssystem utarbetas utifrån kraven i SS-EN ISO 14001.


VÅRA MILJÖMÅL

Här nedan anges några av våra mål för hur vi ska göra mindre åverkan på miljön.

- I samtliga våra inköp, både hos leverantörer och underentreprenörer, ska miljö- och kvalitetshänsyn tas,
- Vi ska minska vår sophantering,
- Vi ska sortera våra sopor och restprodukter för minsta miljöpåverkan,
- Företagets och anställdas miljömedvetenhet ska öka.


VÅR PERSONALPOLICY

NDC Hus Hem & Trädgård AB skall medvetet arbeta för att skapa trivsel, engagemang och möjligheter för personlig utveckling.

Som anställd hos NDC Hus Hem & Trädgård AB skall man inte behöva känna sig kränkt, diskriminerad eller känna obehag p.g.a. etniskt ursprung, könstillhörighet eller avvikande sexuell läggning. Ingen form av ofredande tolereras.

Vi skall skapa förutsättningar för utbildning till miljöanpassade metoder. Utbildning för maskin och produktkunskap samt kundorienterad kompletterande service. Det är vårt motto och övergripande riktlinjer för att personalen ska känna sig motiverad, att göra ett bra jobb och stanna hos oss.

Som anställd hos NDC Hus Hem & Trädgård AB är man förpliktigad att tillse och iaktta sekretess avseende sådana förhållanden (t.ex. larm och låssystem, affärs-, yrkes- eller personhemligheter) som om de kommer till utomståendes kännedom kan innebära skada för våra kunder.
Beträffande mottagna nycklar/passerkort gäller att dessa inte får vara märkta med namn i klartext och får inte heller förvaras tillsammans med kodförklaringar, instruktioner eller liknande. Vår personal skall även iaktta samma sekretess som enligt sekretesslagen åligger kundens egen personal.

För att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att ha bra kunskaper om arbetet och ha ansvar för arbetsredskap, maskiner och de utrymmen vi disponerar.

Vår uppgift är att i första hand prioritera kundens behov och skapa förutsättningar till att våra tjänster skall vara
marknadens bästa. Som anställd skall man även tänka på att vi är vår "Bästa reklam" och att vi skall värna om företagets namn och rykte. NDC Hus Hem & Trädgård AB anser att det är viktigt att vi som servicepersonal bär de profilkläder som vi tillhandahåller och att ni skall tillse att kläderna alltid är rena.

 
Copyright ©Hjortstierna 2006 l Håltavägen 9-11 423 38 TORSLANDA l Tel 031-922390 l info@ndcinternational.se